سمت: مسئول فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی

 عباس جهاندار

تحصیلات

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر_نرم افزار

شماره تماس داخلی

 7090

شماره تماس مستقیم

05632727301

پست الکترونیک

ajahandar@bums.ac.ir

 

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی

 جواد رحیم پناه

تحصیلات

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر_نرم افزار

شماره تماس داخلی

 7089

شماره تماس مستقیم

 05632727301

پست الکترونیک

 rahimpanah.j@bums.ac.ir

 

سمت: کارشناس سخت افزار

نام و نام خانوادگی

 جواد شریفی نسب

تحصیلات

کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تماس داخلی

 7088

شماره تماس مستقیم

پست الکترونیک

-