سمت: مسئول حسابداری

نام و نام خانوادگی

مهدی رجب پور

تحصیلات

کارشناس ارشد حسابداری          

شماره تماس داخلی

 7008

شماره تماس مستقیم

 05632723326

پست الکترونیک

 -

 

سمت: کارشناس امور مالی_ رسیدگی اسناد مالی

نام و نام خانوادگی

   ابراهیم درودگر

تحصیلات

کارشناس حسابداری

شماره تماس داخلی

 7007

شماره تماس مستقیم

05632727305

پست الکترونیک

 droodgar.e@bums.ac.ir

 

سمت: کارشناس امور مالی_ اعتبارات

نام و نام خانوادگی

 مجید فریدونی

تحصیلات

کارشناس حسابداری

شماره تماس داخلی

 7008

شماره تماس مستقیم

 05632723326

پست الکترونیک

majidferidouni@bums.ac.ir

 

سمت: کارشناس امور مالی_حقوق و دستمزد

نام و نام خانوادگی

 علی سیف الهی

تحصیلات

کارشناس حسابداری

شماره تماس داخلی

7004

شماره تماس مستقیم

 05632730590

پست الکترونیک

 -

 

سمت:کارشناس امور مالی_ امین اموال

نام و نام خانوادگی

 مصطفی براتی

تحصیلات

کارشناس حسابداری

شماره تماس داخلی

7043

شماره تماس مستقیم

05632730590

پست الکترونیک

-

 

سمت: کارشناس امورمالی_ کارپرداز

نام و نام خانوادگی

هاشم خدیوی

تحصیلات

کارشناس ارشد حسابداری

شماره تماس داخلی

7044

شماره تماس مستقیم

 05632730590

پست الکترونیک

 -

 

سمت: کارشناس امور مالی_ کارپرداز

نام و نام خانوادگی

 مجتبی صفاریان

تحصیلات

کارشناس حسابداری

شماره تماس داخلی

 7010

شماره تماس مستقیم

 -

پست الکترونیک

 -