نام و نام خانوادگی :  مهدی آریافر
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
سمت : رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردوس
شماره تماس :   05632725601
ایمیل   aryafar.m@bums.ac.ir
دورنگار :   05632723111
پیوندها    همکاران حوزه