گزارش برنامه های اجرایی کرونادرحوزه ستادی
واحدهای مختلف حوزه های بهداشت ودرمان ازاقدامات مبارزه باکرونا گزارش نمودند

مجموعه اقدامات وعملکرد (کروناویروس) حوزه بهداشت ودرمان شهرستان فردوس

سلامت خانواده وجمعیت

شناسایی و تجمیع اطلاعات مربوط به جمعیت آسیب پذیر گروههای سنی در معرض خطر به تفکیک مراکز خانه های بهداشت پایگاه ها

مادران باردارمراقبت ویژه : 389                                 کودکان پرخطر :264 نفر                        

سالمندان پر خطر : 1406 نفر                                    سایر گروههای سنی پر خطر: 471 نفر

بازدید حضوری از مراکز خدمات جامع سلامت شهر مبنی بر اجرای دستور العمل های سلامت خانواده در حوزه پیشگیری از ابتلا به کرونا

نظارت غیر حضوری بصورت روزانه از کلیه مراکز در راستای اجرای برنامه ها و بررسی اقدامات در خصوص پیگیری و مشاوره تلفنی گروههای آسیب پذیر

نظارت غیر حضوری بصورت تلفنیمرکز نگهداری سالمندان از جهت وجود سالمند مشکوک محتمل / و قطعی و تکمیل فرم مربوطه و غربالگری کووید 19 کلیه سالمندان تحت پوشش مرکز

* هماهنگی با کلیه مراکز جهت نوبت دهی تلفنی به گروه مادران باردار و کودکان و میانسالان و سالمندان در معرض خطر برای دریافت خدمات مورد نظر

* هماهنگی با واحد بیماریها جهت دریافت اسامی افراد کرونا مثبت و پیگیری مادران باردار در تماس با این بیماران و بررسی روزانه علائم

* هماهنگی با کلینیک جهت ویزیت مادران باردار مراقبت ویژه در اسرع وقت پس از حضور مادر در کلینیک و نوبت دهی در ساعتهای خلوت کلینیک

* هماهنگی جهت ارجاع ماردان باردار نیازمند مراقبت فوق تخصص به مراکز استان یا استانهای مجاور

* هماهنگی با واحد گسترش و ریاست مرکز بهداشت جهت ایجاد فضای جداگانه جهت انجام آزمایش ماردان باردار و گروههای سنی پرخطر در آزمایشگاه مرکز بهداشت

* هماهنگی با واحد گسترش و ریاست مرکز بهداشت جهتمراقبت گروه های سنی در مرکز 16 ساعته در پایگاه ضمیمه و از درب جداگانه

مکاتبات

1ـ مکاتبه با بهزیستی در خصوص دستورالعمل غربالگری شنوایی نوزادان

2ـ مکاتبه با بهزیستی در خصوص دستورالعمل مراقبت سالمندان در مراکز نگهداری سالمندان

3ـ مکاتبه با مراکز در خصوص اقدامات جهت پیشگیری از ابتلا در گروههای سنی

4ـ مکاتبه جهت انجام سونوگرافی مادران باردار در کلینیک بیمارستان

5ـ مکاتبه با مراکز و خانه های بهداشت جهت مراقبت کودکان در زمان شیوع کودکان

6ـ بازدید میدانی 105 مورد از اصناف تحت پوشش و آموزش پیشگیری از کرونا به متصدیان فروش

7ـ بازدید از خانه سالمندان و مراکز نگهداری شبانه روزی جهت بررسی اجرایی دستورالعمل پیشگیری از کرونا

8ـ نظارت روزانه بر غربالگری خانوار ، افراد و خود اظهاری کوید 19 پایگاه شهید شکوری ، شهید دلخواه و مرکز خدمات جامع سلامت خانکوک

جلب حمایت مالی خیرین در خصوص اختصاص مبالغی جهت تأمین مواد ضد عفونی کننده برای مادران باردار مراقبت ویژه فاقد تمکن مالی

تهیه ملحفه یکبار مصرف در مراکز خدمات جامع سلامت جهت تخت معاینه در موارد ویزیت مادر باردار مراقبت ویژه

توزیع سبد غذایی ماردارن باردار با همکاری بسیج مردمی جهت تحویل درب منزل مادر باردار

تمهیدات جهت برگزاری کلاسهای مشاوره ازدواج در ابتدای همه گیری و عدم برگزاری کلاسهای آموزشی بر اساس دستور العمل وزارتخانه و ثبت اسامی تمامی مزدوجین جهت برنامه ریزی حضور در کلاسهای در آینده

نوبت دهی به مادران باردار و کودکان و گروههای سنی پرخطر جهت انجام مراقبت در مراکز جهت پیشگیری از ازدحام جمعیت به تعداد 901 نفر

*پیگیری ماردان پر خطر به صورت روز در میان و آموزش جهت پیشگیری از کووید 19 و هماهنگی های درون و برون بخشی جهت کاهش خطرات ناشی از بیماری کرونا (به صورت کیس موردی) و ارسال فایل مربوط به معاونت

* پیگیری روند درمان موارد قطعی / مشکوک و محتمل میانسالان از رابط بهداشت و گزارش دهی به کارشناس برنامه معاونت بهداشتی

* پیگیری مادران باردار ورودی به شهرستان به عنوان مهمان و انجام مراقبت و مشاوره تلفنی پیگیری علائم به صورت روزانه و تأکید بر ایزوله 14 روزه

* ارسال فرم پیگیری کووید 19 روزانه مورد / مشکوک / محتمل / قطعیمادر باردار یا زایمان کرده و انجام پیگیری مربوطه

* تماس با بخشهای بیمارستان (اطفال ، آزمایشگاه و NICU) جهت پیگیری موراد پر خطر مادر و کودک ارسال فایل و انجام کلیه پیگیریها و اطلاع موارد خارج شهرستانی به واحد سلامت خانواده شهرستان مورد نظر

* گزارش روزانه تعداد آموزش دیده در گروههای سنی مختلف ، پیگیری روزانه ، نوبت دهی و مکاتبات و اطلاع رسانی کانال مجازی به معاونت بهداشتی

* پیگیری موارد نوزاد وکودک و سالمند مشکوک / محتمل و قطعی به صورت روزانه و ارسال گزارش

* پیگیری و مشاوره تلفنی مادران باردار ، کودکان و سالمندان و افراد پر خطر گروههای سنی دیگر به تعداد 2906 نفر

ـ چاپ مطلب آموزشی در نشریه محلی

ـ ارسال مطالب آموزشی در کانالهای مجازی

ـ تکثیر تراکت مرتبط با پیشگیری از ابتلا به کرونا در سالمندان و توزیع در چادرهای سلامت

 

 

 

 

واحد امور دارویی:

1ـ پیگیری در جهت تأمین اقلام حفاظتی مورد نیاز ستاد مرکز بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت شامل محلول های ضدعفونی کننده دست و سطوح الکل، دستکش ، ماسک و ... از طریق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و نیز خرید از شرکت های معتبر.

2ـ تهیه و اقلام حفاظتی مورد نیازعموم مردم و توزیع ان از طریق داروخانه های سطح شهر شامل مواد ضد عفونی کننده دست(15 مرحله توزیع)، دستکش (2 مرحله توزیع)، و ماسک سه لایه (1مرحله توزیع) که از نظر محلول های ضدعفونی دست ، سطوح و الکل در حال حاضر هیچگونه کمبودی وجود ندارد ولی در تأمین دستکش و ماسک جهت مصارف عمومی هنوز با کمبود مواجه هستیم.

3ـ بازدید از داروخانه های سطح شهرستان در اسفند 98 و فروردین 99 جهت نظارت به فرآیند توزیع اقلام ذکر شده .

واحد مدارس

ـ شناسایی جمعیت آسیب پذیر در گروههای سنی تحت پوشش .

ـ پیگیری نوبت دهی تلفنی مراقبت در گروههای سنی .

ـ برگزاری جلسات توجیهی در خصوص مقابله کرونا جهت کارکنان اداره آموزش و پرورش.

ـ همکاری در برگزاری مسابقات مختلف جهت گروههای سنی دانش آموزی و جوانان.

ـ همکاری در نظارت ها و اقدامات بهداشتیمحیطی در خصوص مقابله با کرونا.

ـ ارسالگزارش روزانه آموزش و مراقبتی و نوبت دهی با همکاری سایر واحد های بهداشت به معاونت بهداشتی.

ـ ارسال دستورالعمل ها و محتوا های آموزشی به مراکز تجمعی ، مدارس و دانشگاه های سطح شهرستان.

ـ ارسال گزارش های آموزشی ، نظارتی و تکثیر توزیع محتواهای آموزشی بصورت هفتگی به معاونت بهداشتی.

ـ حضور در کمیته های اجرایی و تصمیم گیری بصورت درون و برون بخشی.

ـ پیگیری روند درمان در موارد مثبت مربوط به گروه های سنی نوجوان وجوان.

ـ همکاری و هماهنگی با سازمانهای مردم نهاد سطح شهرستان جهت خدمات رسانی به مردم.

واحدبهبودتغذیه

1ـ تهیه و تکثیر پمفلت با موضوع نقش تغذیه در پیشگیری از کرونا در محل ورودی های شهرستان.

2ـ تهیه و تکثیر پمفلت با عنوان تغذیه در بیماران کرونایی در دوران بیماری و نقاهت برای بیماران مبتلا به کرونا.

3ـ انجام مشاوره تغذیه با بیماران کرونایی بصورت تلفنی.

4ـ ارسال دستورالعمل و محتوای آموزشی با موضوعات تغذیه مناسب برای پیشگیری از کرونا ویژه طلاب.

5ـ ارسال دستورالعمل بهداشت و نگهداری مواد غذایی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا ویروس به مراکز.

6ـ ارسال و تکمیل پرسشنامه طرح ارزیابی تغذیه جامعه به مراکز و گروه های هدف.

7ـ ارسال محتوای آموزشی تغذیه جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ویژه سالمندان به کمیته امداد امام خمینی (ره) ، بهزیستی ، مراکز خدمات جامع سلامت.

8ـ ارسال دستوالعمل مکمل هایی با ویتامین D و ارتباط آن با ویروس به مراکز.

9ـ ارسال دستورالعمل حمایت تغذیه در بیماران سرپایی و بستری مشکوک و یا مبتلا به بیماری کووید ـ 19.

10ـ ارسالمحتوای آموزشی طب سنتی ، کرونا به مراکز.

11ـ ارسال دستوالعمل مواد غذایی قابل عرضه در فروشگاه های مواد غذایی ؟ در شرایط استقرار کرونا ویروس.

12ـ ارسال سه مورددستوالعملتغذیه جهتجلوگیری از ابتلا به کرونا ویروس برای عموم

13ـ بررسی و پیگیری تمامی سالمندان مراکز نگهداری تجمعی شهرستان (مرکز سالمندان و مرکز بوعلی ) از لحاظ ابتلا به کرونا ویروس و ارائه گزارش به استان .

14ـ توزیع سبد غذایی ویژه مادران باردار کم بضاعت و مشکل دار با همکاری بسیج.

15ـ ارسال دستوالعمل ؟ مراقبت از سالمندان در منزل برای پیشگیری از ابتلا بهکرونا ویروس به کمیته امداد امام خمینی (ره) ،بهزیستی ، مراکز خدمات جامع سلامت.

16ـ ارسال دستوالعمل غربالگری سالمندان ساکن در خانهسالمندان ، بهزیستی و مرکز باغستان.

17ـ ارسال دستوالعمل اقدامات پیشگیری کننده از ابتلا به کرونادر سالمندان به مراکز و اداره بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره).

18ـ ارسال نکاتی پیرامون توصیه های لازم جهت پیشگیریاز ابتلا سالمندان به عنوان گروه پر خطر به مراکز.

واحدسلامت دهان ودندان

ـ اقدامات صورت گرفته در شرایط بیماری کرونا درواحد سلامت دهان ودندان.

1ـ ارسال نامه های استان در زمینه پروتکل های درمانی و توجیه دندانپزشکان و منشی ها جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و محدود شدن خدمات درمانی به درمان اورژانسی.

2ـ پیگیری خرید ماسک و دستکش و گان یک بار مصرف کلاه و آستین و شیلد و ... و توزیع این اقلام به دندانپزشکان محترم.

3ـ معرفی مرکز منتخب جهت ارائه خدمات اورژانسی دندانپزشکی .

4ـ توزیع ماسک 95N بین دندانپزشکان و منشی.

5ـ پیگیری و در خواست سیستم تهویه مطلوب جهت اتاق های دندانپزشکی (در دست اقدام).

واحدآموزش سلامت

ـ غربالگری تلفنی به منازل شهروندان همرا ه با آموزش.

ـ برپایی 4 ایستگاه آموزشی و توجیهی و تب سنجی (2 چادر ورودی و خروجی شهر) (2 چادر در سطح شهر) .

ـ تولید و تهیه ونصب 106 عدد بند در سطح شهر (بیلبرد ، بلواری، استند و سایز های کوچکتر )و پمپ بنزین ها.

ـ ایجاد یک پویش مردمی و 2 کمپین (در خانه بمانید) و (پیشگیری از کرونا).

ـ اعلان عمومی با بلندگو و وسیله نقلیه با همکاری سپاه از تاریخ 27/12/98 ... اکنون با 5 پیام متفاوت.

ـ تهیه و چاپ مطالب آموزشی 500/30 عدد (تراکت ، پوستر، بنر، نشریات محلی).

ـ ارسال پیام آموزشی (50 پیام) در فضای مجازی ( یاقوت کویر ، نجوای کویر ، آوای فردوس ، گروه آموزشی بهداشت) با 16000 عضو).

واحدآزمایشگاهی

ـ نمونه گیری و بسته بندی کلیه نمونه های شهرستان

ـ تهیه و تأمین کلیه ملزومات نمونه گیری آزمایشگاهی برای خدمات درمانی شهرستان.

ـ تمام خدمات آزمایشگاهی برای مردم مثل زمان قبل کرونا و بدون توقف انجام شده است.

واحدمبارزه با بیماریها

 

1-    انجام بازدید های منظم از ییمارستان ها ی شهرستان برای بررسی اتاقهای ایزوله وتصمیم های اتخاذ شده برای اصلاح وضعیت کنونی(تاریخ های 3/11/98)

2-    انجام بازدید ار مراکز جامع خدمات اسلامیه ،باعستان ،ولی عصر وشهید دلخواه.به منظور بررسی وضیت موجود وآمادگی مراکز در برابر کرونا ویروس.(تاریخ 20/11/98و19/12/98

3-    شرکت در کمیته ها وجلسات ویدئو کنفرانس وجلسات آموزشی .تاریخهای (11/12/98، 27/12/98،1/2/98،و....طبق صورتجلسات)

4-     برگزاری جلسات آموزشی برای همکاران در بخشهای بهداشت وبیمارستا نهای شهرستان .(تاریخ3/11/98، 18/1/99، 2/2/99)

5-    تهیه وتدارک داروهای مورد نیاز شهرستان .

6-    تهیه پمفلت وتراکت ویژه کرونا در واحد مبارزه با بیماریها وتوزیع بین مردم وهمکاران0با تیراز2000عدد)

7-    انجام 6جلسه سخنرانی برای نیروهای خدمات رسان در شهرستان مانند خدمات شهرداری ونیروهای بسیج واصناف .

8-    تشکیل تیم بهداشتی مراقبت فعال بیماران جهت مراجعه به درب منزل بیماران متشکل از کارشناس بهداشت محیط، کارشناس مبارزه با بیماریها ، مراقب سلامت و نیروی خدمات.

9-    اعزام تیم بهداشتی پس از ترخیص بیمار از بیمارستان به درب منزل بیماران جهت گندزدایی منزل،کنترل علائم، ارائه آموزش و تحویل بسته آموزشی

10-کنترل علائم و تحویل ماسک جهت بیماران و افراد در تماس با وی توسط تیم بهداشتی به مدت 14 روز پس از ترخیص بیمار از بیمارستان

11-پیگیری تلفنی روزانه همه بیماران مبتلا به کرونا و افراد در تماس توسط مراقبین سلامت و بهورزان

12-پیگیری 180 مورد مشکوک به کرونا به صورت روزانه توسط ستاد مرکز بهداشت مراقبین سلامت و بهورزان تا تاریخ 6/02/99

13-پیگیری و مراقبت (کنترل علائم و آموزش) جهت 24 نفر از بیماران مبتلا به کرونا پس از ترخیص از بیمارستان توسط تیم بهداشتی تا تاریخ 06/02/99

14-توزیع 3000 عدد ماسک جهت بیماران پس از ترخیص از بیمارستان وافرا دمشکوک تا تاریخ 06/021/99

15-50مصرف لیتر گندزدایی جهت منازل بیماران کرونا تا تاریخ 06/02/99

16-پیگیری و مراقبت (کنترل علائم-آموزش) جهت 520 نفر از افراد در تماس با بیماران کرونا توسط تیم بهداشتی تا تاریخ 06/02/99

16- اعلام عمومی پیام های هشداردهنده ازطریق بلندگوی باهمکاری اورژانس پیش بیمارستانی درسطح

17-تشکیل تیم های غربالگری جهت مسافرین ،عموم مردم درمبادی ورودی شهروانجام تب سنجی 137000نفر وارجاع 28موارد مشکوک به بیماری کرونا به بیمارستان باهمکاری هلال احمر،بسیج سپاه ،سازمان های مردم نهاد وسازمان های خیریه

18-ضدعفونی معابر،ایستگاههای اتوبوس،تاکسی،اماکن عمومی و...باهمکاری شهرداری ،بسیج سپاه؛بخشداری

19- تشکیل تیم های نظارتی بهداشت محیط باهمکاری بسیج اصناف درفروشگاهها زنجیره ای،هایپرمارکت ها برای راهنمایی خریداران وآموزش عرضه کنندگان موادغذایی

20-مراقبت وپیگیری موارد مشکوک وبیماران مثبت ترخیص شده ازبیمارستان ومواردسرپایی واطرافیان آنهاوتوزیع ماسک،دستکش وضدعفونی محل زیست آنها وقرنطینه کردن موارد تماس

واحدگسترش و هماهنگی

ـ توزیع تجهیزات حفاظت فردی در مراکز خدمات جامع سلامت ـ آزمایشگاه ها و خانه های بهداشت

ـ شرکت در جلسات پیگیری و پیشگیری از کرونا

ـ هماهنگی و آماده سازی تیم مراقبت در منزل و تیم گندزدایی

ـ هماهنگی با موسسات خیریه جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز پرسنل در معرض خطر

ـ پیگیری و پایش میدانی مرحله اول و دوم به صورت حضوری و تلفنی و پایش همکاران محیط

ـ تعیین تیم های نظارتی بر عملکرد مراکز و خانه بهداشت در مراقبت فعال کرونا

ـ بررسی و جابجایی پرسنا پر خطر از نظر کرونا در سطح مراکز و خانه های بهداشت

ـ بررسی و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز مراقبت بیماری در سطح مراکز و خانه های بهداشت

ـ پیگیری تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در سطوح ارائه خدمت

ـ برگزاری جلسات هماهنگی برنامه های غربالگری فعال بیماری کرونا

ـ پوشش غربالگری 97% خانوارها و 48000 افراد تحت پوشش حوزه شهرستان در مرحله اول

ـ اجرای برنامه غربالگری دوم از تاریخ 23/1/99 همزمان با سراسر کشور

 

واحدپایگاه اورژانس 115

-تجهیز وفعال نمودن 2دستگاه آمبولانس برای بیماران کرونایی

ـ تهیه روپوش و گان یکبار مصرف برای کارکنان.

ـ تهیه 5عددسمپاش برای محلول پاشی ضدعفونی آمبولانس و محیط پایگاه.

ـ تهیه ونصب جالباسی در پارکینگ ها جا لباسی وگذاشتن موادضدعفونی در ورودی پایگاه

واحدبهداشت محیط

عنوان فعالیت

تعداد

عنوان فعالیت

تعداد

تعداد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

1489

تعداد بازدید از ادارات و بانک های دولتی

62

تعداد بازدید از اماکن عمومی

1172

تعداد بازدید اماکن بین راهی

55

تعداد بازدید مشترک با سایر ادارات

315

تعدادکلرسنجی آب

1232

تعداد بازدید فروشگاه های بزرگ

71

تعداد نمونه برداری از آب آشامیدنی

42

تعدادموارد نظارت بر کفن و دفن بیماران فوت شده مشکوک و قطعی

5

تعداد اخطاریه صادر شده

25

تعداد گند زدایی منازل افراد کرونا مثبت

14

مقدار مواد غذایی جمع آوری و معدوم شده

490 کیلو گرم

تعداد بازدید از بیمارستان و مراکز بهداشتی هدف

9

تعداد موارد پلمپ

1 مورد

تعداد موارد رسیدگی به شکایات مردمی

278

تعداد ساعات کار (نفر)

1543 ساعت

تعداد جلسات هماهنگی درون بخشی

10

 

 

تعداد جلسات برون بخشی

12

 

 

تعداد بازدید از زندان و گندزدایی زندان

2

 

 

 

واحدسلامت روان

1ـ چاپ تراکت و پمفلت در خصوص مقابله با استرس و اضطراب شیوع کرونا برای کودکان و بزرگسالان در مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستانها

2ـ به اشتراک گذاشتن مطالب سلامت روان در خصوص ویروس کرونا در کانالهای خبری و تیم آموزشی شهرستان

3ـ غربالگری افراد تحت پوشش هر منطقه با الویت افراد غربال مثبت روان (بیماران اضطرابی و استرس) ، غربال مثبت بیماری کرونا و سپس آموزش های لازم برای مقابله با اضطراب و استرس و در موارد حاد ارجاع به روانشناس

4ـ چاپ مطلب در خصوص (ارتقاء سلامت معنوی جهت غلبه بر استرس کرونا) در نشریه یاقوت کویر

5ـ مشاوره های حضوری و غیر حضوری برای افراد دارای مشکلات اضطرابی ـ استرسی ـ وسواسی ـ افسردگی و... در اثر شیوع ویروس کرونا توسط روانشناسان مرکز بهداشت و بیمارستان چمران

6ـ تاکید بر بحث انگ زدایی کرونا و ارسال پیام در کانالهای خبری شهرستان

7ـارسال کلیپ های آموزشی برای سالمندان ، کودکان و مراقبتهای روحی و روانی در ایام کرونا در کانالهای خبری شهرستان

8ـ تاکید بر سوگ بی آغوش در ایام کرونا و مشاوره حضوری و غیر حضوری خانواده افرادی که بیمار مبتلا به کرونا از دست داده اند.

9-ارسال کتابچه های بازی کودکان و راهکارهایی درخصوص مقابله با مشکلات کودکان برای خانواده ها در کانالهای شهرستان و تیم آموزشی

 

واحدمدیریت بلایا

الف:گزارش مراقبت و پیگیری فعال بیماران مبتلا به کووید-19

17-تشکیل تیم بهداشتی مراقبت فعال بیماران ) متشکل از کارشناس بهداشت محیط، کارشناس مبارزه با بیماریها ، مراقب سلامت و نیروی خدمات(جهت مراجعه به درب منزل بیماران

18-ارسال ابلاغ "تیم مراقبت فعال بیماران مبتلا به کرونا در سطح شهرستان" جهت اعضای تیم

19-اعزام تیم مراقبت فعال پس از ترخیص بیمار از بیمارستان به درب منزل بیماران جهت گندزدایی منزل،کنترل علائم، ارائه آموزش و تحویل بسته آموزشی، ماسک و ماده ضد عفونی دست و سطوح

·        کنترل علائم و تحویل ماسک جهت 18 نفر از بیماران و افراد در تماس با وی توسط تیم به مدت 14 روز پس از ترخیص بیمار از بیمارستان

·        توزیع988 عدد ماسک جهت بیماران مبتلا به کرونا پس از ترخیص از بیمارستان تا تاریخ 4/2/99

·        توزیع 28 عدد مایع ضد عفونی کننده دست و سطوح جهت بیماران مبتلا به کرونا پس از ترخیص از بیمارستان تا 3/2/99

·        15 مورد گندزدایی جهت منازل بیماران مبتلا به کرونا تا تاریخ 3/2/99

20-مراجعه تیم مراقبت فعال مرکز بهداشت به زندان شهرستان جهت غربالگری زندانیان (کنترل علائم )، آموزش رعایت نکات بهداشتی و تحویل بسته آموزشی، گندزدایی سطوح واحدهای اداری زندان و بندهای زندانیان در تاریخ 4/2/99

 

21-ارائه گزارش روزانه عملکرد تیم مراقبت فعال به واحد بیماریها

ب:پیگیری و مراقبت بیماران بستری و سرپایی مشکوک به کووید-19

1-    هماهنگی با بیمارستان و اخذ اطلاعات بیماران بستری و سرپایی مشکوک به کرونا و ثبت در سامانه سیب با نقش رابط بهداشت بیمارستان حضرت رسول

2-    هماهنگی با مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت جهت ارائه اطلاعات بیماران بستری و سرپایی مشکوک و تحت پوشش آنها، جهت ادامه روند پیگیری

3-    هماهنگی با مراکز بهداشت سایر شهرستان ها جهت ارائه و دریافت اطلاعات بیماران بستری و سرپایی مشکوک به کرونا

4-    هماهنگی با اورژانس بیمارستان حضرت رسول(ص) جهت دریافت اطلاعات بیماران مشکوک مراجعه کننده و انجام پیگیری تلفنی

5-    پایش عملکرد مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت در خصوص پیگیری و مراقبت بیماران مشکوک و مبتلا به کرونا از طریق سامانه سیب

6-     پیگیری تلفنی 628 بیمار مشکوک به کرونا توسط مراقبین سلامت و بهورزان ( کد 8447 و 8442 سامانه سیب) از تاریخ 1/12/98 تا 4/2/99

7-    ارائه گزارش روزانه برنامه پیگیری بیماران بستری و سرپایی مشکوک به کرونا به واحد بیماریها

8-    هماهنگی با واحد سلامت خانواده، سلامت روان، بهبود تغذیه جامعه و ارائه اطلاعات بیماران مبتلا و مشکوک به کرونا جهت ادامه روند پیگیری

دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس

1ـ ضد عفونی سطوح در دانشکده بصورت روزانه

2ـ تهیه محلول ضد عفونی برای سطوح دانشکده

3ـ آموزش مردمی کرونا در سطوح شهر (کلیه مساجد) توسط ریاست دانشکده

4ـ آموزش به دانشجویان 2 جلسه در رابطه با کرونا در محل خوابگاه

5ـ پیگیری کمک خیرین جهت تهیه ماسک ( به مبلغ000/750/10 هزارتومان)

6ـ تهیه پیام های آموزشی در کمیته اطلاع رسانی شبکه در رابطه با کرونا

7ـ پاسخگویی به سوالات پیشنهادات و انتقادات مردمی در اربطه با کرونا در فضای مجازی

8ـ شرکت در جلسات شبکه در رابطه با کرونا

9ـ راه اندازی آموزش مجازی دانشجویان با مشارکت اساتید مربوطه.

 

 

بیمارستان شهیددکترچمران فردوس

  به یاری خدا کرونا راشکست می دهیم.

 

1-آموزش چهره به چهره پرسنل درخصوص رعایت بهداشت فردی وبهداشت محیط ونظارت برحسن انجام آن

2-کم کردن بار مراجعات غیرضروری وممنوعیت حضورمراجعان وملاقات کنندگان دربخشهای مختلف وواحدهای بیمارستان

3-شناسایی همکاران دارای بیماریهای زمینه ای ،صعب العلاج و... وجابجایی آنها ودور کردن ازبخشهای پرخطر

4-نصب بنر های آموزشی وقراردادن پمفلت های آموزش همگانی ودر دسترس عموم جهت آگاهی مراجعه کنندگان درخصوص موثرترین روش پیشگیری از ابتلابه کووید19

5-آموزش اختصاصی به پرسنل برخی وواحدها من جمله آزمایشگاه، کلینیک، تزریقات سرپایی وتریاژ.

6-برگزاری کلاس آموزش پیشگیری ومقابله باکرو نا ویروس جهت پزشکان ،سرپرستاران ونیروهای خدماتی به شکل جداگانه توسط متخصص عفونی

7-تهیه فایل آموزشی برای کارکنان وعموم مردم وبه اشتراک گذاشتن آن درفضای مجازی

8-ضدعفونی کردن مداوم محیط بیمارستان ،بخش ها وواحدها ومکان های پر تردد. دوبار درروز

9-انجام دورکاری پرسنل واجدشرایط جهت جلوگیری ازانتشار کووید19

10-عدم پذیرش بیماران الکتیو جهت رفت وآمدهای غیرضرور به بیمارستان وکاهش احتمال شیوع بیماری

11- لغومرخصی کلیه نیروهای کادربالینی وآمده باش کلیه مدیران ومسئولین بیمارستان وپاسخگویی 24 ساعته

12-فاصله گذاری بین مراجعه کنندگان به آزمایشگاه ،رادیولوژی ،سونوگرافی و... با تغییرچیدمان صندلی ها

13-استفاده ازتب سنج لیزری وجداسازی وشناسایی افراد مشکوک ازسایرین درورودی اورژانس

14-ثبت مواردمشکوک درفرم مخصوص مربوطه وهماهنگی باMCMC  و واحد مبارزه بابیماریهای مرکز بهداشت شهرستان جهتاقدامات تکمیلی ارجاع

15-تهیه و تحویل وسایل حفاظت فردی به همکاران بخش های بالینی ،آزمایشگاه ورادیولوژی

16-تهیه ملزومات نمونه گیری شامل سوآپ مخصوص نمونه گیری وباکس جابجایی نمونه ها به بیرجند به تعدادکافی جهت وانتقال مواردمشکوک

17-راه اندازی وانجام ازمایشات غیر اورزانس مانند CBB-ESR-CRP به صورت 24 ساعته درآزمایشگاه جهت تشخیص قطعی COVID 19

18-آموزش رانندگان حمل کننده نمونه  PCR افراد مبتلا و مشکوک به مرکز استان

19-جذب کمکهای خیرین سلامت وتهیه وتامین ماسک های N95، گان حفاظت فردی واستفاده ازاین تلاش درراستای حفظ سلامت کادرپزشکی

20-توصیه به استفاده از وسایل شخصی به مراجعه کنندگان به بیمارستان واجرا طرح فاصله گذاری اجتماعی

21-توزیع ظروف یکبارمصرف درسلف بیمارستان جهت کادردرمان جهت جلوگیری ازانتشارکرونا ویروس

22-پذیرش تمام بیماران ترومایی،داخلی واعصاب دربخش  ICU بیمارستان چمران به دلیل اختصاص بخش ICU بیمارستان حضرت رسول (ص) به بیماران کرونا ویروس

23-اختصاص یکدستگاه آمبولانس مخصوص حمل وانتقال بیماران کرونایی از اورزانس بیمارستان چمران به به بیمارستان حضرت رسول(ص)

24-تهیه بسته های حاوی لباس های سرهمی ماسک ووسایل حفاظت فردی جهت توزیع دربین نیروهای تریاژ-پرستاران اعزام .پرسنل اورزانس

25-اختصاص 2 اتاق ایزوله درزایشگاه به بیماران تنفسی جهت جلوگیری از انتشار کرونا ویروس

26-پذیرش بیماران دربخش جراحی به صورت تخت های فاصله دار وکاهش تعداد بیماران در هراتاق جهت انتشارکروناویروس

27-ویزیت خارج ازنوبت بیماران تنفسی وکلیه اقدامات درمانی موردنیاز به این بیماران

28-ضدعفونی ملحفه و پتو بیماران تنفسی بعدازهراقدام درمانی

29-اعلام وابلاغ کلیه دستورالعملهای جدید کرونا ویروس به کارکنان وانتقال تجارب سایر بیمارستانهه وکشورها به پرسنل بیمارستان

30-انتقال مستقیم بیماران تنفسی به کووید 19 ازتریاز بیمارستان چمران به بیمارستان حضرت رسول(ص)

31-انجام تمام گرافی ها وزCT  اسکن های بیماران تنفسی بدون محدویت به صورت 24 ساعته

32-تعیین تکلیف سریع گرافی ها وپرونده های بیماران تنفسی زیر نظر متخصص رادیولوژی درکلیه ساعات شبا نه روز

33-قراردادن ساعت خاص جهت CT بیماران تنفسی ومشکوک به کووید 19 به واحدCTاسکن ها وضدعفونی کامل دستگاه جهت استفاده سایربیماران

34- عدم پذیرش بیماران الکتیو روان وپذیرش وبستری اورژانسی روانپزشکی

35-آموزش همراهیان بیماران روان به دلیل کاهش سطح آموزش پذیرش بیماران روان دررابطه با کمک به رعایت بهداشت فردی این بیماران جهت جلوگیری ازانتشار کووید19

36-اختصاص یک اتاق دربخش روانپزشکی به بیماران با علایم تب ،تنگی نفس وسرفه

37-آموزش چهره به چهره پرسنل کلینیک علامه فاضل تونی بیمارستان چمران

38-رعایت فاصله اجتماعی بین افراد مراجعه کننده به کلینیک جهت ویزیت پزشک

 
 
 
 
منبع:
شبکه بهداشت و درمان فردوس
تعداد بازدید:
133
تاریخ:
1399/02/09
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
 
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.     آخرین بروزرسانی:1399/03/12
Powered by DorsaPortal